Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden


Algemene leveringsvoorwaarden Edelstenenwater.nl, onderdeel van G en de J esoterieproducten.

Artikel 1.Toepasselijkheid 1.1 Op alle bestellingen en overeenkomsten van Edelstenenwater.nl zijn deze leveringsvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing 1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. 1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Artikel 2.Verzending en levering 2.1 Verzending van de producten gaat via FedEX. De producten worden verzekerd verstuurd. Edelstenenwater.nl verplicht zich altijd tot het deugdelijk verpakken van goederen zodat de kans op schade tot een minimum beperkt wordt. 2.2 Uw bestelling wordt binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden. Indien een besteld artikel (tijdelijk) niet op voorraad is, kan dit een langere levertijd betekenen. Uiteraard word u hiervan direct op de hoogte gebracht. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. De levertijd bedraagt gemiddeld 4-5 werkdagen, doch maximaal 15 werkddagen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en heeft u de mogelijkheid om de aankoop te annuleren. Reeds betaalde bedragen worden bij aankoopannulering binnen 30 dagen aan u terugbetaald. 2.3 U draagt het risico van de producten zelf vanaf het moment dat de producten aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 3. Prijzen en betalingen 3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief btw en andere heffingen, tenzij anders vermeld of overeengekomen. Verzendkosten komen ter rekening van de klant. Deze worden vooraf bekend gemaakt en door u geaccordeerd. De verzendkosten worden nooit terugbetaald bij een retournering. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening nummer: 1062.79.211 ten name van Edelstenenwater.nl te Hoensbroek, onder vermelding van uw naam en ordernummer. Zodra de betaling ontvangen is wordt het pakje verzonden. Betaling dient binnen 14 dagen na ontvangst van de orderbevestiging op onze rekening bij geschreven te zijn. Is dit niet het geval dan word de bestelling geannuleerd.

Artikel 4. Aanbiedingen/overeenkomsten 4.1 Een aankoop komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Edelstenenwater.nl. Deze laatste is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Edelstenenwater.nl dit mee binnen 7 werkdagen na ontvangst van de betaling.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Edelstenenwater.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten 6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Edelstenenwater.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 6.2 Edelstenenwater.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid 7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Edelstenenwater.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per email beargumenteerd kennis te geven. 7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Edelstenenwater.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. 7.3 Bij breuk na ontvangst en bij ingebruikname van (het) product(en), kan u de fabrikant laten beoordelen of breuk door ondeugdelijk handelen van u is ontstaan of dat het een fabricagefout betreft. 7.3 Uitsluitsel van de fabrikant hierover is ten allen tijde bindend. 7.4 Verpakking- en verzendkosten voor het retour sturen naar de fabrikant in Duitsland zijn altijd voor u.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Edelstenenwater.nl, dan wel tussen Edelstenenwater.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Edelstenenwater.nl, is Edelstenenwater.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Edelstenenwater.nl.

Artikel 9. Overmacht 9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Edelstenenwater.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Edelstenenwater.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Edelstenenwater.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen10.1 Indien u aan Edelstenenwater.nl digitaal of schriftelijk opgave doet van een adres, is Edelstenenwater.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan Edelstenenwater.nl digitaal of schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.10.2 Wanneer door Edelstenenwater.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Edelstenenwater.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Edelstenenwater.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Edelstenenwater.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. 10.4 Edelstenenwater.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12. Retourneren 12.1De koper heeft het recht om de ontvangen goederen, met opgaaf van reden binnen 8 werkdagen na ontvangst aan Edelstenenwater.nl te retourneren, onder de volgende voorwaarden:

De producten moeten ongebruikt en onbeschadigd te zijn. U meldt de retourzending vooraf aan per e-mail. De retourzending moet goed verpakt zijn en voldoende gefrankeerd zijn.
De verzendkosten van uw bestelling worden niet vergoed.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2024 VitaJuwel Edelsteenwater, de ENIGE ECHTE VitaJuwel webwinkel voor alle VitaJuwel producten. | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel